Grubs

2″ double tail grub 10 pk $4.00
3″ double tail grub 6 pack $4.50
4 inch double tail grub 6 pack $4.50 with skirts 6 pack $5.00
5 inch double tail grub 6 pack $4.50 with skirts $5.00
1″ single tail grub 10 pack $3.00
2″ single tail grub 10 pack $3.00
3″ single tail grub 8 pack for $3.00
4″ Single tail shad grub 6 pack $4.00
5″ single tail grub 6 pk $5.00
4″ double skinny tail grub 6 pk $4.50 with skirts $5.00